Lokalny
dostawca wody
Wrocław i okolice
H2O Serwis s.c.
Pracujemy w dni
robocze od 7 do 15

Regulamin

Start . Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://h2oserwis.pl.

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://h2oserwis.pl prowadzony jest przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą H2O Serwis s.c. Lidia Jancewicz, Mateusz Mendel, z siedzibą przy ul. Tęczowa 84a, 53-603 Wrocław, NIP: 8942513991, REGION: 931963396.

Lidia Jancewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lidia Jancewicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikujący się NIP: 8810007966, REGON: 890286435,
oraz
Mateusz Mendel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M&M Mateusz Mendel wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikujący się NIP: 8831428986, REGON: 890612082.

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy na cztery sposoby:

 • telefonicznie pod numerem telefonu:
  530 11 33 55 (w dni robocze od godz. 6:00 do godz. 15:00),
  71 359 46 88 (w dni robocze od godz. 6:00 do godz. 15:00),
 • SMSem na numer 530 11 33 55, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@h2oserwis.pl, 7dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 • listownie na adres do doręczeń: H2O Serwis s.c. ul. Tęczowa 84a, 53-603 Wrocław
SŁOWNIK POJĘĆ
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 10. Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://h2oserwis.pl, w którym zamówienie towaru składa się za pośrednictwem Strony internetowej, a realizacja Zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem Dostawców.
 11. Dostawca – osoba współpracująca ze Sprzedawcą, każdorazowo upoważniona przez Sprzedawcę do dostarczania Zamówienia do Klienta.
 12. Sprzedawca, usługodawca – wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą H2O Serwis s.c. Lidia Jancewicz, Mateusz Mendel, z siedzibą przy ul. Tęczowa 84a, 53-603 Wrocław, NIP: 8942513991, REGION: 931963396
  Lidia Jancewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lidia Jancewicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikujący się NIP: 8810007966, REGON: 890286435,
  oraz
  Mateusz Mendel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M&M Mateusz Mendel wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej ministra właściwego do spraw gospodarki, identyfikujący się NIP: 8831428986, REGON: 890612082.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Zamówienie zawiera informacje o ilości towaru, sposobie płatności i adresie dostawy.
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 17. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2023 poz. 1610).
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344).
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 21. Polityka Cookies – stanowiący załącznik do Regulaminu dokument regulujący kwestię tzw. ciasteczek (z ang. cookies) – małych plików przechowywanych przez przeglądarkę internetową, wysyłanych przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Polityka Cookies jest dostępna na Stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka Cookies”.
 22. Polityka Prywatności – stanowiący załącznik do Regulaminu dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów.
 23. Rejestracja – jednorazowa procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu internetowego.
 24. Rodo – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e‐mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie https://h2oserwis.pl w chwili składania zamówienia.
 4. Wszystkie ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 7. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka Cookies dostępna na stronie internetowej Sklepu w zakładce „FAQ”.
 8. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Utwórz konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@h2oserwis.pl.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@h2oserwis.pl.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Informacje zawarte w Sklepie internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Zakupów w Sklepie internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i wniesienie Produktu do mieszkania Klienta) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.6. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 8. Termin Realizacji Zamówienia w Sklepie internetowym odbywa się zgodnie z mapą dostaw zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy.
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  a. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  b. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki od dostawcy.
  c. Płatność przelewem odroczonym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  d. Płatność BLIKiem na numer telefonu 530113355
  e. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PAYu – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://poland.payu.com/ Obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayU SA, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, KRS 0000274399, NIP: 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 7 789 000,00 PLN wpłacony w całości.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem odroczonym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki od dostawcy Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu.
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKT
 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terenie miasta Wrocławia i okolic. Dokładny obszar dostawy Produktu określony został na stronie https://h2oserwis.pl/faq/ w dziale „Kiedy spodziewać się dostawy”
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie Produktu do mieszkania Klienta) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  a. transport własny Sprzedawcy.
  b. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Tęczowa 84a,
  53-603 Wrocław, w godzinach od 06:00 do 15:00.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych– od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem odroczonym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  c. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki od dostawcy – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt jest gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych– od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem odroczonym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  c. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki od dostawcy – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Podczas odbioru dostawy Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówienia pod kątem poprawności oraz braku uszkodzeń lub zniszczeń.
 8. W przypadku uwag Klienta co do stanu Towaru konieczne jest sporządzenie z Dostawcą dokumentacji zdjęciowej wraz z pisemnym potwierdzeniem zgłoszenia uszkodzenia przekazanym Klientowi przez Dostawcę.
 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości już po odbiorze przesyłki przez Klienta, a wspomniana nieprawidłowość nie była możliwa do ujawnienia podczas dostawy, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego niezwłocznie do Sprzedawcy wraz z przesłaniem dokumentacji zdjęciowej, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru przesyłki. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie nieprzekraczający 7 dni od dnia zgłoszenia
REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. W przypadku wad Towarów Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady. Granicą możliwości zastosowania rękojmi dla produktów spożywczych jest data ważności towaru.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  a. telefonicznie pod numerem kontaktowym: 530 11 33 55
  b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@h2oserwis.pl.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Tęczowa 84a, 53-603 Wrocław. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 8. Sprzedawca nie jest producentem towaru. Odpowiedzialność z tytułu jakości sprzedanego Towaru ponosi Producent Towaru
 9. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń mogą mieć formę:
  a. mediacji prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziały zamiejscowe. Mediacja prowadzona jest na wniosek konsumenta lub z urzędu, gdy wyczerpana została droga reklamacyjna. Postępowanie to jest bezpłatne, poza ewentualnymi kosztami rzeczoznawców. Muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy, gdyż jest ona dobrowolna,
  b. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  c. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  a. pisemnie na adres: ul. Tęczowa 84a, 53-603 Wrocław,
  b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@h2oserwis.pl.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulamin. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Tęczowa 84a, 53-603 Wrocław.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  c. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
NEWSLETTER I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (zwanych: Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
 2. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 3. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 4. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności: zamawia poprzez formularz dostępny na stronie https://h2oserwis.pl/ („Zapisz się do Newslettera”) oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera a następnie zaakceptować
 5. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres biuro@h2oserwis.pl. Umowa zostanie również rozwiązana, jeżeli Klient usunie Konto.
 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do uniemożliwienia Klientowi dostępu do usług nieodpłatnych, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, czy też narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu: a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  c. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY H2O
Twoje zamówienie
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0